ពេលវេលា & លក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម

 • រយៈពេល : ព្រឹត្តិការណ៏នេះចាប់ពីថ្ងៃទី3 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2020 រហូតដល់ថ្ងៃទី1 ខែតុលា ឆ្នាំ2020 23:59 នាទី
 • ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម: តួអង្គត្រូវមានកម្រឹតចាប់ពី Level 80 ឡើង និងជាសិស្សបក្សណាមួយនៅក្នុងពិភពគុណ
 • ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖: រាល់ពេលដែលអ្នកចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ Online Reward Zodaic , Qingshahe War ...etc អ្នកនឹងអាចទទួលបាននូវFlour,Cakes,Mixed Cake

NPC & related items

Picture Description
Lina
Lina
 • Location: Bianjing(166/174)
 • Functions: Participating in the event

Flour

Flour

 • Origin:Martial Arts Gift opening has received rate
 • Properties: Maximum 2000/2000, selling, trading, can be discarded, inseparable
 • Function: Redemption Materials of Moon cake, Special Cake
 • Note: This event end 10/01/2020

Cakes

Cakes

 • Origin:Martial Arts Gift opening has received rate
 • Properties: Maximum 2000/2000, selling, trading, can be discarded, inseparable
 • Function: Redemption Materials of Moon cake, Special Cake
 • Note: This event end 10/01/2020

Mixed Cake

Mixed Cake

 • Origin:Martial Arts Gift opening has received rate
 • Properties: Maximum 2000/2000, selling, trading, can be discarded, inseparable
 • Function: Redemption Materials of Moon cake, Special Cake
 • Note: This event end 10/01/2020

Sky Tally

Sky Tally

 • Origin: In Silver Shop
 • Properties: Maximum 2000/2000, selling, trading, can be discarded, inseparable
 • Function: Redemption Materials of Moon cake, Special Cake<

Moon cake

Moon cake

Special Cake

Special Cake

 • Origin: Received From Lina
 • Properties: Maximum 2000/2000, selling,cannot trade, can be discarded, inseparable
 • Function: Using receive many rewards
 • Note: This event end 10/01/2020

Cross Cake

Cross Cake

 • Origin: Received From Lina
 • Properties: selling,cannot trade, can be discarded, inseparable
 • Function: Using receive Royal Diamond Card, Jade Exchange: Royal Jade Ring
 • Note: This event end 10/01/2020

ដើម្បីទទួលបាននូវ Moon cake,Special Cake អ្នកត្រូវមាន Flour x10 Cakes x10 Mixed Cake x10 និង Sky Tally x5 រួចទៅជួបនឹង NPC Lina BJ (166/174)

រាល់ការធ្វើ

Item

Finished products
 • 10 Flour
 • 10 Cakes
 • 10 Mixed Cake
 • 5 Sky Tally
 • 50% ទទួលបាន Moon cake
 • 50% ទទួលបាន Special Cake

Reward

Moon cake/Special Cake

បើកMoon cake or Special Cake ទទួលបាន: 4.000.000 experienceនឹង រង្វាន់មួយក្នុងចំណោមរង្វាន់ខាងក្រោម

រង្វាន់ទាំងនោះមានដូចជា
Fight Soul Diamond
Wishing Star School Book Piece
Incomplete Mahjong Small Soul Pack
Large Soul Pack Soul
Willy Cloak fragment Willy Badge fragment
Willy Shoe fragment Divine Crown fragment
Divine Armor fragment Divine Pant fragment
Divine Weapon fragment Outer Scroll
100 Voucher 500 Voucher
1000 Voucher 2000 Voucher
Weapon Enchance Gold Box Gem Level 8 Box
Merit Box Manual Small Wishing Star
Royal Silver Card Royal Gold Card
Royal Platinum Card Royal Diamond Card
VIP 3 MA2 Cangwu Yulong Marshal
Moon cake / Special Cake

ក្នុងករណីបើកយកគ្រប់ចំនួន 2000 ដង និងអាចទទួលបានរង្វាន់មួយដូចខាងក្រោម៖

Condition Reward
បើក Moon cake 2000 ដង
 • Cross Cake
 • 500 PVP badge
 • 1000 Soul
 • 20000 Silver Coupon
បើក Special Cake2000 ដង
 • Cross Cake
 • 2 Royal Jade
 • 500 PVP badge
 • 1000 Soul
 • 20000 Silver Coupon

Note

 • Each character can only use a maximum of 2000 per type..

អត្ថបទចេញផ្សាយ:ថ្ងៃទី08 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2020

YiAiYiKo