ពេលវេលា & លក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម

 • រយៈពេល : ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ពីថ្ងៃទី២៧ខែសីហាឆ្នាំ២០២០រហូតដល់ខែធ្នូ
 • ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការចូលរួម: តួអង្គត្រូវមានកម្រឹតចាប់ពី Level 80 ឡើង និងជាសិស្សបក្សណាមួយនៅក្នុងពិភពគុណ
 • ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖: រាល់ពេលដែលតួអង្គធ្វើការ Online គ្រប់មួយម៉ោង System នឹងចេញប្រាប់អ្នក
 • ហើយតួអង្គត្រូវទៅជួបនឹងNPC Lina (BJ 166/174)
 • ដើម្បីឆ្លើយនឹងសំនួរអោយបានត្រឹមត្រូវទើបទទួលបាន Reward(ចម្លើយត្រឹមត្រូវនៅក្នុង Sytem(៣០ វិនាទី)
 • បើសិនជាតួអង្គឆ្លើយខុសនោះតួអង្គអាចប្រើប្រាស់Sky Tally *5ដើម្បីធ្វើការឆ្លើយម្តងទៀត
 • បើសិនជាតួអង្គពុំបានទៅជួបNPCពេលដែលSystem ចេញនោះ តួអង្គអាចធ្វើការរង់ចាំនៅប៉ុន្មាននាទីក្រោយរួចSystemនឹងចេញអោយទៅជួបនឹងNPCម្តងទៀត(ឧ. តួអង្គOnline 6ម៉ោង តួអង្គទៅជួបNPCតែមួយដងបាន Reward *6)។

NPC & related items

Picture Description
Lina
Lina
 • Location: Bianjing(166/174)
 • Functions: Participating in the event

Green Leaf

Online

 • 300 Wishing Star
 • 100 Aromatic bag
 • 100 Special Fragrant Bag
 • 10 TG
 • 1 Soul